Методичний кабінет

Завантажити (DOCX, 20KB)

Завантажити (PDF, 440KB)

Методична робота – це цілісна, заснована на досягненнях науки і передової педагогічної практики, система взаємопов`язаних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного викладача, а в кінцевому рахунку – на створення сучасного освітнього середовища в коледжі.
Методична робота в коледжі організована відповідно до вимог сучасної педагогічної науки, спрямована на всебічне підвищення рівня кваліфікації та професійної майстерності як молодих , так і досвідчених викладачів, а в цілому – на розвиток і досягнення позитивних наслідків навчально – виховної роботи.
Методична робота спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів педагогічного колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим вчитися педагогічної майстерності у старших досвідчених колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.
Основними напрямками методичної роботи є:
• перспективне та поточне планування навчально-методичної роботи;
• створення навчально-методичних комплексів з дисциплін і спеціальностей у відповідності із сучасними вимогами до рівня підготовки фахівців;
• організація системи підвищення педагогічної майстерності молодих викладачів та аспірантів;
• вивчення, узагальнення й поширення передового педагогічного досвіду викладачів, формування нового педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість студента;
• організація виставок педагогічних досягнень викладачів, новинок психолого-педагогічної та методичної літератури;
• сприяння у розширенні сфер застосування інноваційних технологій шляхом створення власних електронних підручників, посібників, електронних портфоліо, презентацій, тестів та програмного забезпечення освітнього процесу;
• допомога у підготовці викладачів до атестації;
• вироблення методичних рекомендацій із планування, організації й контролю самостійної роботи студентів.
У коледжі діє методичний кабінет. Методичний кабінет є центром навчально-методичної роботи коледжу, де зосереджуються інформаційні, нормативно-інструктивні, навчально-методичні матеріали, зразки планування та звітної документації, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, координує роботу циклових комісій, підвищення професійного рівня викладачів, пропагує досягнення новаторської науки, інформує про нові публікації, методичні видання, узагальнює та поширює досвід роботи викладачів коледжу. З метою безперервного підвищення кваліфікації викладачів в коледжі при методичному кабінеті працює «Школа молодого викладача».
Основні завдання діяльності методичного кабінету:
• Організація системи роботи, спрямованої на удосконалення професійної майстерності, психолого-педагогічної культури педагогічних працівників, підвищення їх кваліфікації, активізацію творчого потенціалу та збагачення досвіду.
• Виявлення передового педагогічного досвіду в колективі закладу, сприяння вивченню, узагальненню, впровадженню, розповсюдженню кращих доробків шляхом висвітлення у засобах масової інформації, організації та участі у виставках, презентаціях, роботі методичних об’єднань, «Школи молодого викладача» та ін.
• Інформування педагогів про нормативні документи в галузі освіти, науково-методичні, навчальні та періодичні фахові видання, надання практичної допомоги у їх використанні.
• Вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, в т.ч. у періоди підготовки їх до атестації.
• ефективне впровадження сучасних досягнень педагогічної науки та кращого педагогічного досвіду в практику освітнього процесу;
• розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик в освітній процес;
• організація і проведення предметних тижнів;
• участь викладачів у роботі обласних, регіональних методичних об’єднань;
• організація співпраці із закладами вищої освіти;
• організація та проведення міжнародних, всеукраїнських, регіональних наукових конференцій, педагогічних читань, круглих столів, семінарів, практикумів, тренінгів тощо;
• участь викладачів і студентів у наукових конференціях, освітніх проектах, круглих столах, семінарах, практикумах, тренінгах, майстер-класах;
• участь у підготовці та проведенні студентських олімпіад, конкурсів;
• рецензування навчально-методичного доробку педагогічних працівників освітянської галузі;
• організація курсів підвищення кваліфікації, стажування педагогічних працівників;
Колектив коледжу цілеспрямовано працює над удосконаленням методичного забезпечення освітнього процесу, систематично вивчає і аналізує навчальні плани, програми, підручники, інструктивні матеріали, методичні рекомендації щодо змісту, форм і методів проведення занять та виховних заходів.

Comments are closed.